mandag 26. juni 2017

Gjestebud i Meløy kirke


Preken Meløy kirke 150 årsjubileum 25.6.2017

 

Det står skrevet hos evangelisten Lukas i det 14. kap ( v 15-24)

 

Det er flott å være her i Meløy kirke på jubileumsgudstjeneste i dag. I 150  år har  denne kirken stått her ute på Meløya, og før det har det vært andre kirker kanskje så langt tilbake som til 1100tallet nesten nettopp her. . En kirke med slik historie snakker til oss på mange måter. Kirken snakker til oss om fortid og historie, snakker til oss om alle de som kom seilende fre øyene omkrig når det var gudstjeneste, de som kom med dåpsbarn, kanskje flere samtidig fordi det var så lang reisevei, de som kom med kister når noen skulle begraves, de unge som kom hit til konfirmasjon, spente på om de ville  klare spørsmålene presten skulle stille dem. Men kirken forteller også om alle de som brukte den som seilingsmerke, som et punkt å navigere etter når de var på havet. Kirken forteller om identiteten til bygda og folket som tilhørte her, kirken var samlingssted og stedet som skapte identitet for de som bodde her. Og når folk kom seilende forbi denne øya så de kirken, og visste at her bodde det folk som trodde på Gud. Kirken snakker til oss om glede og sorg, høytid og fest.

 

I dag er det vi som er samlet her, vi som har fest og høytid. Vi sitter her med historien til alle som har vært her før oss i veggene og fellesskapet og atmosfæren. Vi er som alle de før oss invitert til kirken, til gudstjeneste, til fest, ja vi kunne kanskje til og med si, vi er invitert til gjestebud.

 

Og da er vi midt inne i teksten fra Bibelen på denne dagen. Prekenen skal handle om nettopp det: Det store gjestebudet i Meløy kirke.

I teksten fra Lukasevangeliet hørte vi om en mann som ber til selskap, til gjestebud. Men alle han inviterer unnskylder seg, de har ikke tid, de kan ikke komme. Til slutt må verten ut på veiene og be inn fattige , blinde, uføre, lamme de som ingen anså som noe verd, og slett ikke slike som ble invitert til fest. Men når festen begynner er det de som er benket rundt vertens bord.

Denne fortellingen er en lignelse Jesus fortalte, En av de som hadde hørt Jesus snakke sa til ham: « De er sannelig heldige, salige, de som får sitte til bords i Guds rike». Jesus svarer han på dette ved å fortelle denne lignelsen. En lignelse som setter fokus på HVEM det er som er verdig til å ga plassen ved Guds eget bord, hvem er verdig til å kalle seg kristen, hvem vil Jesus ha i sitt følge?

 

Da er vi over på Meløy kirke. Jeg tenker meg at i alle år denne kirken har stått her, og i årene med de gamle kirkene også,-i alle disse årene har invitasjonen til  gjestebud, til fellesskap med Gud, til tro på Jesus gått ut. Invitasjonen er gått ut mange titusentallsganger, i gudstjenester, i begravelser, når konfirmanter er her eller når barna kommer til Tårnagenter og barnegrupper.

Alltid når kirkedøra åpnes, går invitasjonen ut, invitasjonen til å leve nær Gud, til å finne livsmening, til fellesskap og fred og trøst, til frelse.

Til og med når noen kommer inn her og det ikke skal skje noen spesielt, men når døra er åpen er det bare godt å sette seg ned og se seg om, også DA går invitasjonen ut, gjennom altertavla og døpefonten, den høye himlingen og prekestolen og orgelet. Alt er til for å invitere oss som er her til fellesskap med Gud.

 

Kirka har stått her på øya som et samlingspunkt gjennom 150 år. Den er et påminnelssest, en stadig fysisk bygning , synlig for alle, men nettopp disse plankene og betongen og steinene som kirken er bygget av sier: Kom du er velsignet, verdifull, elsket av Gud, det er en guddommelig mening med livet ditt. Gud kommer oss i møte gjennom det helt menneskelige, slik det ble så klart da Jesus kom. Da tok Gud bolig i vår verden og våre ting.

Kirken står her og sier: Livet er ikke tilfeldig, vi er ikke kastet inn i verden for å være her vilkårlig i 70-80 år. Gud har skapt oss, vi er ønsket av den hellige – Kirken står her og inviterer til dette fellesskapet, inviterer til å lukke Gud inn i livet.

Synligst skjer invitasjonen når det er gudstjeneste som nå, når vi synger salmer, ber bønner, hører Guds ord, og når sakramentene deles raust og uten forbehold ut.

 Invitasjonen lyder ved hver dåp, da gir vannet og løftesordene fra Gud selv den som døpes plass ved bordet. Gjennom dåpen  blir kirken vår  på en annen måte enn at vi bare er glad i bygget. Dåpen åpner døra til fullt fellesskap med Gud. Ikke fordi vi forstår det eller er gode nok til å ta i mot , eller noen annen menneskelig grunn. Dåpen gir oss gudsfelleskapet, frelsen og troen. Det er nåde alene som er grunnen. Det som Luther så mesterlig fant frem igjen for 500 år siden. Invitasjonen fra Gud er kålåpen, uten begrensning, her er plass for alle alltid, uansett hva som skjer i livet .

Den andre invitasjonen skjer i nattverden. Når brødet og vinen deles ut, til og med med ordene « Kom for alt er ferdig», nesten som når en mor eller far åpner vinduet og roper til barna som leker utenfor « Nå er maten ferdig, kom og spis!»… ja da er dette en synlig og hørbar invitasjon fra Jesus selv. Han inviterer til måltid, slik verten i evangelieteksten gjorde. Og som alle andre måltider gir også dette måltid styrke og kraft og energi til livet, til troen, til å leve med mening i en verden som ofte synes uforståelig.

Verten i fortellingen måtte ut på gaten og hanke inn folk. Alle fikk invitasjonen. Slik er det også med nattverden, den er for alle. Alle som har et lite snev av Gudslengsel i seg, alle som har det minste snev av at alt ikke er helt på stell i livet, alle som ønsker fred og trøst.  Derfor er det så fint at konfirmanter og barn kommer, det åpner opp for oss andre som vegrer oss. Det er noe gledelig som har skjedd i vår kirke de siste årene, nattverden er blitt mer tilgjengelig og åpen, akkurat slik Jesus inviterer til.

Hvor mange ganger er det blitt invitert til dåp og nattverd her i Meløy kirke? Jeg ser for meg menneskene før oss, en lang, lang rekke , ungdommer, gamle, fattige, rike, friske, syke, tusenvis. Og tar vi med alle som inviteres og er blitt invitert til dåp og nattverd i kristne menigheter over hele verden, da er tallet nesten uendelig.  Fellesskapet i kriken er mer enn oss som er her nettopp nå. Det er mer enn følelsen av å høre sammen, det er et fellesskap i Gud, ubegrenset av tid og rom. Alterringen her i Meløy kirke er ikke en full ring slik vi ser den. Likevel kaller vi det for en ring. Symbolikken i det er at den andre halvparten av ringen, den som ligger usynlig bak alteret, den representer himmelen, de som er gått foran. Når nattverden feires er det et fysisk måltid her og nå, men den gir oss fellesskap med den korsfestede og oppstandne Kristus, et fellesskap som varer også når vi dør. Evigheten er inne i dette huset, og vi er en del av det.

 

Verten i fortellingene måtte ut på veiene . Fattige, blinde, lamme. Uføre, datidens marginaliserte som ingen brød seg om. Dette er den andre siden av invitasjonen til Guds rike. Når vi  inviteres kalles vi inn til et fellesskap, en enhet med alle mennesker. Et fellesskap hvor den koptiske kristne i Egypt som forflges for sin tro er min bror, et fellesskap hvor den voldtatte og utsatte jenta i krigens Mali er min søster, et fellesskap hvor den asylsøkeren som kommer til vårt land alene og redd og  ikke bare er en utgift på våre budsjetter, men vår bror og vår søster.

 Kirken som står her på Meløya er synlig, den forteller om historie og tro og om alle som bor her og har bodd her. Men en kirke forteller også noe mer. Kikren , slik den står her, er en daglig påminnelse til oss om at for en kristen menighet, for kristne mennesker er ansvaret for rettferdighet, barmhjertighet, likeverd innvevd helt og fullt i Jesu budskap, det vi er forpliktet på, og det vi har fått i gave. Kirken skal tale flyktningens sak når samfunnet ikke gjør det. Vi skal tale den ødelagte rusmisbrukerens sak når andre har gitt henne opp, vi skal være der for den ungdommen som opplever overgrep og vold , vi skal  kjempe for det ufødte fosterets rett til liv, selv om det bærer på for mange kromosomer eller en sykdom  som vil prege hele livet, vi skal stå på den utsattes side. Alltid og for alle. Vi skal se og vi skal tale når andre tier.  Det er ikke vår oppgave å gi politiske løsninger. Vi skal være både naive og fryktløse, et korrektiv til alt som vil klassifiserer mennesker. Det er den motkultur, den annerledeshet kirken er kalt til å etterleve, slik Jesus lærte oss det gjennom sitt liv.  Lær oss å dekke et langbord i verden, synger vi i et bordvers.Det er hva vi er invitert til av kirkens og skapningens Gud.

 

Gjennom alle de år det har vært kirke her har de ytre rammene vært i endring. I vår tid er også de ytre rammene for kirken i endring, og noen er usikre og engstelige i møte med det- Men kirken er mer enn rammene og bevilgningene og strukturene. Kirken skapes når invitasjonen fra Gud går ut. Uavhengig av ytre rammer inviteres vi til fellesskap med Gud, til liv sammen med Gud. Og uavhengig av ytre rammer inviteres og kalles vi til selv å være slike som inviterer. Være Guds sendebud , invitasjonsbrev til mennesker i verden.

Fortsatt er det Meløy kirkes oppdrag. Gitt av Gud i nåde og fred.

 

Ævfosodhåsvoeobesgfetea.